Licensvillkor

1 Definitioner och tolkningar

I detta licensavtal definieras följande ord som:

Tjänsten utgör antingen delar av eller hela programmet som ägs av domänen kikora.com, specificerat och begränsat av (1) Antal användare, (2) Innehålls-moduler och (3) Tilläggstjänster angett i detta avtal.

Licens betyder rätten till att använda tjänsten via Internet och i en webbläsare. Licensinnehavare är kund/skola/huvudman som fått rätten till att använda tjänsten. Licensgivare är den juridiska enheten som har rätten till att vidaresälja tjänsten i detta avtal.

Ett skolår definieras som perioden 1. Augusti till och med 31. Juli påföljande år. Ett skolår varar i 12 månader och inkluderar två terminer. Termin 1 varar från 1. Augusti till och med 31. December. Termin 2 varar från 1. Januari till och med 31. Juli.

Ett kalenderår definieras som perioden 1. Januari till och med 31. December. Om inte annat avtalas, varar en licensperiod över de två (2) påföljande terminer.

2 Ikraftträdande

Detta licensavtal träder i kraft när den är signerad eller godkänd av både licensgivare och licensinnehavare per fax, e-post eller postleverering. Licensen ska vara giltig så länge licensavgiften är betalt till hänsyn avtalet. Licensgivare är förpliktad att erbjuda tjänsten för den förhandsbetalda perioden. Licensgivaren har rätten att ändra innehållet i detta licensavtal när de önskar. Licensinnehavaren blir då informerad om detta via e-post.

3 Licensen

Licensinnehavaren har härmed fått en ej-exklusiv, ej-överförbar licens för tjänster. Innehållet i tjänstens är alltid i godtycke med av licensgivaren, som är förpliktad till att ändra innehållet utan förvarning. Licensgivaren har rätt till att ändra funktionaliteten i tjänsten genom nya versioner av tjänsten. Det tas förbehåll om att innehållet i tjänsten kan ändras, ifall Kikora’s avtal med tredjehands innehåll- eller tjänsteleverantör ändras.

4 Licensinnehavarens rättigheter och förpliktelser

Att ingå detta licensavtal innebär att licensinnehavaren får rätten till att använda tjänsten Kikora och dess tilläggstjänster för det antal användare som är specificerat i detta licensavtal. Licensinnehavaren är ansvarig för att allt eget innehåll, samt att påpeka fel och brister inom rimlig tid efter att dessa är påkomna eller borde blivit påkomna.

5 Licensgivarens rättigheter och förpliktelser

Licensgivaren ska sörja för att de förhandsbetalda tjänsterna görs tillgängliga och behandlas tidsriktigt genom antingen egen web-server eller genom samarbetspartners. Licensgivaren förpliktar sig till att inte ge obehöriga upplysningar om licensinnehavaren som licensgivaren erhåller i förbindelse med detta avtal.

6 Ansvarsbegränsning

Licensgivarens ansvar och licensinnehavarens enda och exklusiva rättighet för ersättning av några som helst krav till följd av eller relaterat till detta licensavtal ska inte vara större än själva arvodet för tjänstens senaste licensperiod.
Under inga omständigheter kommer licensgivaren vara ansvarig gentemot licensinnehavare eller någon tredjeparts följdskador, speciella, indirekta, tillfälliga eller straffande skador av något slag. Licensinnehavaren ska bära ekonomiskt ansvar för eventuellt extraarbete som måste utföras på grund av möjliga fel i tjänsterna. Licensgivaren förbehåller sig rätten till att korrigera eventuella fel i tjänsterna.

7 Tredjepart

Licensgivaren är inte ansvarig för att stöttning, tillpassning eller utveckling utfört av tredjeparts-leverantör. Licensgivaren är inte ansvarig för förpliktelser ingått av en tredje part som kan utgöra ett hinder för utförandet av detta avtal. Licensinnehavaren har ansvaret för att sätta begränsningar för tredjeparten och dess användares tillgång till öppen och känslig information.

8 Avtalsbrott

Ifall licensinnehavaren inte uppfyller något eller några av de bestämmelserna i detta licensavtal, kan licensgivaren avbryta detta licensavtal med omedelbar verkan. Utlämnad betalning kommer vid alla tillfällen uppfattas som ett brott mot detta licensavtal och kommer resultera i en omedelbar annullering av licensen.

9 Force Majeure

Såvitt genomföringen av detta licensavtal är delvis eller helt förhindrad, eller hindras i väsentlig grad på grund av förhållanden utanför parternas kontroll, ska parternas plikter suspenderas i den utsträckning förhållandet är relevant, och i den perioden förhållandet fortgår. Dessa förhållanden inkluderar, men är inte begränsat till, strejk och lockout, och de villkor som förutsätter att Svensk lag värderar Force Majeure eller som är utanför båda parternas kontroll. I mellantid kan var part säga upp avtalet ifall Force Majeure utgör en särskilt börda för att upprätthålla villkoren i detta avtal.

10 Bindningstid i avtalsperioden och förnyelse

Bindningstiden för detta licensavtal är för den perioden avtalet ursprungligen är ingått för. Avtalet förnyas därefter automatiskt för en ny period åt gången, antingen ett skolår eller ett kalenderår, beroende av vilken period avtalet ursprungligen var ingått för.
Licensinnehavaren och/eller licensgivaren kan säga upp detta licensavtal med tre månaders varsel före starten på en ny period.

11 Fakturering och uppsägning

Licensinnehavaren kommer bli fakturerad vid kontaktsingående och vid start av varje avtalsperiod så länge avtalet är giltigt. Priset blir indexerat den 01.03 varje år. Om prisjustering inte är utfört på detta datum, erhåller licensgivaren rätten att indexera beloppet för flera perioder vid en senare tidpunkt. Licensgivaren har rätt till att ändra priset genom att ge tre (3) månaders varsel. Varslet kan vara per e-post eller på licensgivarens hemsidor. Förfall på fakturor är 15 dagar efter fakturadatum, ifall inte annat är angett på fakturan. Vid försenad inbetalning får licensgivaren beräkna förseningsränta i förhållande till lagen. Faktura per e-post eller annan elektronisk faktura är avgiftsfritt. Pappersfakturor har en extra tillkommande avgift på 60,- SEK.

12 Tvister och gällande lag

Eventuella konflikter ska vara underordnade av domstolar i Stockholm, och svensk lag.